Algemene Voorwaarden

  1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten en overeenkomsten van Studio ADC, de Meern. Vóór het moment van inschrijving van danslessen dient u zich op de hoogte te stellen van de soort cursus, lesdag, lestijden, datum van aanvang en contributiegelden.

1.1. Iedere leerling van Studio ADC is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden en de huisregels die mondeling worden verteld aan het begin van de eerste les.

1.2. Indien er sprake is van een overeenkomst tussen studio ADC en een leerling, dan zijn deze algemene voorwaarden daarvan een onderdeel en dientengevolge onlosmakelijk daarmee verbonden.

1.3. De rechten uit hoofde van het lidmaatschap zijn strikt persoonlijk.

1.4. Studio ADC behoudt zich het recht voor een leerling te weigeren zonder opgaaf van reden.

1.5. Bezoek aan studio ADC is geheel op eigen risico. Studio ADC (directie) en haar docenten zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de leerling/bezoeker in studio ADC. Door deel te nemen aan onze lessen gaat u automatisch akkoord met onze algemeen voorwaarden. Hiermee vrijwaart u studio ADC, directie en docenten van iedere aansprakelijkheid voor schade welke de leerling heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in studio ADC.

1.6. Verlies of beschadigingen aan eigendommen van studio ADC door toedoen van leerling/bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.

1.7. Het gebruik van beeld- en geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape etc.) in studio ADC is uitsluitend toegestaan met toestemming van studio ADC of docenten. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

1.8. Er worden foto’s gemaakt door studio ADC die uitsluitend gebruikt worden voor onze eigen internetpagina en reclamedoeleinden (bijv. flyers). Indien u bezwaar maakt tegen plaatsing van foto’s met beeltenis van een leerling kunt u dit schriftelijk of mondeling aan ons melden.

1.9. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het plaatsen van diverse soorten media door derden. Indien studio ADC hiervan schade ondervindt dan zal deze verhaald worden op betreffende leerling die deze heeft geplaatst.

1.10. Studio ADC  behoudt zich het recht voor de hoogte van de contributie voor danslessen, activiteiten of producten per dansseizoen of kalenderjaar te indexeren.

1.11. Acties of speciale aanbiedingen zijn niet met elkaar te combineren en er kunnen voor- of achteraf nimmer rechten aan worden ontleend.

  1. Inschrijving en betalingsvoorwaarden

2.1. Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.2.  Het lesgeld dient voldaan te zijn voor de desbetreffende les, bij een abonnement dient de contributie voor elke eerste van de maand op onze rekening te zijn bijgeschreven. Wij geven geen geld terug.

2.3. Minderjarige leerling mag zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven bij studio ADC . Ouder(s)/voogd die de overeenkomst voor minderjarige leerling aangaan zijn te allen tijden verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden.

2.4. Studio ADC  heeft het recht leerling/bezoeker zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan lessen.

2.5. Voor het afsluiten van een abonnement vragen wij een inschrijffee van €7,50.

2.6. Alle lidmaatschappen hebben een minimale contracttermijn van 6 of 12 maanden en zijn binnen de contracttermijn niet opzegbaar.De minimale contracttermijn vind je terug in onze webshop.

2.7. Leskaarten & abonnement credits kunnen niet worden verlengd, je vindt de houdbaarheid terug bij de betreffende leskaart of abonnement in de webshop.

2.8. Als er in een termijn van 12 maanden geen deelname plaatsvindt aan lessen of workshops wordt je account automatisch verwijderd en komen eventuele credits en tegoeden te vervallen.

  1. Afmelding en Opzegging

3.1. Bij afmelding om welke reden dan ook bent u verplicht volledige contributie te betalen.

3.2. Afmelden kan kosteloos tot 12 uur voor aanvang van de groepsles.

3.3. Er zal geen restitutie plaatsvinden voor abonnementen, leskaarten, privélessen, cursussen, (gereserveerde plaatsen in) workshops, wedstrijden en andere events zoals pole shoots. Workshop plaatsen zijn wel overdraagbaar.

3.4. Voor abonnementen houden wij een opzegtermijn aan van minimaal 1 kalendermaand.

3.5. Bij een blessure is het mogelijk je credits 1 maand extra mee te nemen, dit kan alleen met een geldige doktersverklaring.

3.6. Het is niet mogelijk je credits om een andere reden dan blessures een extra maand te verlengen.

3.7. Bij het stop zetten of aflopen van je abonnement vervallen (na de opzeg termijn) alle nog openstaande credits.

3.8. Er zal geen restitutie plaatsvinden als cursisten blijven betalen na opzegging. De betaalde producten (abonnement/leskaart)  mogen dan alsnog worden voldaan. Deze producten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.9. Indien het verschuldigde bedrag niet is voldaan wordt er, na 2 herinneringen, een aanmaning verzonden waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.

3.10. Voor het wijzigen van abonnementen houden wij een termijn van 1 kalendermaand aan.

3.11. Per cursus mag er 1 les worden ingehaald, mits je je minimaal 12 uur voor aanvang van de les hebt afgemeld. Aan het einde van de cursus is altijd 1 inhaalles. Je kan je les niet inhalen tijdens een reguliere les.

  1. Overige verplichtingen

4.1. De tariefstelling en de leerstof van de lessen zijn uitsluitend afgestemd op eigen gebruik. Het is een leerling tevens ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de lessen op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) leerling zich tot het betalen van een boete van minimaal € 450,00 per overtreding aan studio ADC, onverlet een verdere schadeclaim van studio ADC en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolgde van de genoemde commerciële activiteiten.

4.2. De leerling dient zich op hoogte te stellen van de huisregels die binnen het gebouw, waar de dansschool zich in bevindt. En dient zich hieraan te houden. Bij overtreding van de huisregels of klachten van medehuurders, kan de directie van de dansschool de desbetreffende persoon (en) verzoeken het pand te verlaten.