Privacy Policy

Privacy Policy van Studio ADC

In ons bedrijf worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Studio ADC vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook met zorg verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent voor ons dat:

 • wij duidelijk vermelden met welk doeleinde wij persoonsgegevens verwerken. Wij doen dat via deze privacyverklaring.
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • wij u eerst om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te geven, te corrigeren of te verwijderen.

Studio ADC is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-05-2018 23:00.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het inschrijven bij Studio ADC voor een abonnement of workshop krijgen wij gegevens van u. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door uzelf worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geboortedatum

Registreren
Op onze website moet u eerst geregistreerd worden om in te kunnen schrijven op de lessen die wij aanbieden. Wij kennen u zelf een gebruikersnaam toe. Na registratie bewaren wij via de gebruikersnaam en de door u opgegeven voor- en achternaam, evenals uw e-mail adres. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Via ons portaal kunt u toegang krijgen tot uw account waar u zelf gegevens kunt invullen en wijzigen.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten via social media indien u zichzelf hierop geabonneerd heeft.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners maar alleen wanneer deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van een overeenkomst. (bijvoorbeeld verkoop van artikelen in onze studio)

Cookies
Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Website Analytics
Wij gebruiken de Analytics op onze website om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben geen bewerkersovereenkomst met externe partijen gesloten om onze data te gebruiken. Verder hebben wij geen externe partijen toegestaan om verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere diensten. Wij houden geen IP adressen bij.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

Wij bewaren geen persoonsgegevens op onze website anders dan een loginnaam, voor- en achternaam en e-mail adres van abonnees. Deze bevinden zich in de afgeschermde omgeving en zijn niet toegankelijk voor anderen.

 • Wij gebruiken op onze website bij voorkeur alleen voornamen en waar nodig een afkorting van de achternaam.
 • Wij vragen geen persoonsgegevens voor registratie meer via elektronische formulieren op de website maar alleen nog in direct contact.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig om onze diensten aan te kunnen bieden. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen betreffende inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Studio ADC
06-41234709
Damzigt 16B
3454 PS de Meern
[email protected]